نمرات درس آزمایشگاه مقاومت مصالح

چهارشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1394

دانشجویان ضمن عذر خواهی بابت تاخیر نمرات با حداکثر ارفاق داده شده است. ولی در صورت اعتراض مورد را به ایمیل اینجانب Rastinik@gmail.com حداکثر تا تاریخ یکشنبه 24/3/94 بفرستید.

نام و نام خانوادگی

نمره کل از 20

امیر حسین ملاعلی

19

وحید خرمی راد

18

فرشته حیدری

17

سعید زابلی نژاد

14

محمد امین هاجری

19

محمد حسین سلیمیان

19

کمال سعادتی

18

منصور محمدی رهقی

19

محمد مهدی نجاری

14.5

میثم خواجه حسینی

13.5

میثم پیام

13.5

سعید وکیل

19

عرفان عتیقی

16.5

حسین حسین محمد

16.5

عطا شاکری

17.5

محسن خوشنویسان

16.5

متین کرباسیون

17

حسین سلیمانی پور

14.5