برگزاری امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح

دوشنبه 29 دی‌ماه سال 1393

دانشجویانی که درس آزمایشگاه مقاومت مصالح دارند امتحان تئوری آن روز یکشنبه 12/11/93 ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد. حضور الزامی است. گزارش کارها را همان تاریخ تحویل دهید.