فایلهای آزمایشگاه مقاومت مصالح

شنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1393

ابتدا عرض تشکر و قدردانی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی قم را از ریاست محترم شرکت ریخته گری استیل ریزان قم جناب آقای زاهدی که اجازه دادند بخش عملی آزمایشهای مقاومت مصالح در آزمایشگاه خواص مکانیکی شرکت انجام شود و همچنین آقای مهندس معصوم و آقای مهندس حیدری که در توضیح مراحل آزمایش و معرفی استانداردها و انجام آنها ما را یاری فرمودند، اعلام کرده و امیدوارم تعاملات سازنده دانشگاه و صنعت بیش از پیش در سطح استان تقویت شود.

  

دانشجویان درس آزمایشگاه مقاومت مصالح فایلهای مربوط به آزمایشهای کشش را از لینک زیر دریافت کنند. 

نحوه تهیه گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح را از اینجا دریافت کنید.  

قطر اولیه نمونه ها 12.5 mm و طول اولیه آنها 50 mm است. محور عمودی تنش بر حسب MPa و محور افقی درصد ازدیاد طول است.  

دانلود فایلهای آزمایش کشش 

 

دانلود استاندارد کشش ASTM E8 

 

دانلود استاندارد سختی سنجی ASTM E10 

 

دانلود استاندارد سختی سنجی پرتابل ASTM E110 

  

سوالهای مربوط به آزمایش کشش:  

1- در هر نمودار موارد زیر را تعیین کنید  

استحکام تسلیم-استحکام کششی-مدول یانگ-فنریت-نرمی(Ductility)-درصد ازدیاد طول (Elongation)

 

نمودار تنش کرنش واقعی را رسم کنید و از آن ضریب استحکام (Strength coefficient)-توان کارسختی(Strain hardening exponent) را به دست آورید. تصحیح بریجمن را برای تنش بعد از necking توضیح دهید. جهت راهنمایی به این فایل مراجعه کنید.  

 

در فولاد 3/0 % کربن پدیده نقطه تسلیم را که باعث ایجاد استحکام تسلیم بالایی و پایینی می شود توضیح دهید.  

 

 اثر باشینجر را توضیح دهید. (Bauschinger effect) 

 

نمودار تنش کرنش برنج 30/70 و آلومینیوم 7075 و فولاد CK45 را از اینترنت پیدا کنید و با نمودار آزمایش خودتان مقایسه کنید. دلیل اختلاف را توضیح دهید. 

 

نمونه Y-block چیست؟ کاربرد آنرا توضیح داده و بگویید چرا چند Y-block در قطعه تعبیه می شود. 

 

اثر سرعت کشش را با توجه به نرخ کرنش (Strain rate) بر نمودار تنش کرنش توضیح دهید. 

 

نحوه تصحیح نمودار تنش کرنش نمونه های تخت (شرایط کرنش صفحه ای) را برای ایجاد نمودار در حالت تنش صفحه ای توضیح دهید. 

 

در مورد شکست فنجان و مخروط Cup and Cone تحقیق کنید. 

 

  (توجه:  به گزارش کار ناقص نمره ای تعلق نخواهد گرفت) 

موفق باشید.