متالورژی پودر

دوشنبه 9 دی‌ماه سال 1392

دانشچویان درس روش تولید فایل مربوط به متالورژی پودر را از این قسمت دریافت کنند. سوالی که از این قسمت در امتحان داده شود به عنوان نمره اضافه بر بیست در نظر گرفته می شود. 

دانلود فایل 

دانلود فیلم های آموزشی متالورژی پودر:

فیلم 1 

فیلم 2