مقررات ملی ساختمان

یکشنبه 16 مهر‌ماه سال 1391

دانلود این مقالات به دانشجویان عمران و معماری توصیه می شود. همچنین فصلهای ۹ و ۱۰ برای دانشجویان رشته مکانیک کاربردی می باشد. لیست مقالات به شرح زیر است:    

مقاله مبحث اول مقررات ملی ساختمان/ تعاریف

مقاله مبحث دوم مقررات ملی ساختمان/ نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه 1384

مقاله مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان/ الزامات عمومی ساختمان

مقاله مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان/ مصالح و فرآورده های ساختمانی

مقاله مبحث ششم مقررات ملی ساختمان/ بارهای وارد بر ساختمان

مقاله مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان/ پی و پی سازی

مقاله مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان/ طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

مقاله مبحث نهم مقررات ملی ساختمان/ طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

مقاله مبحث دهم مقررات ملی ساختمان/ طرح و اجرای ساختمان های فولادی

مقاله مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان/ اجرای صنعتی ساختمان ها

مقاله مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان/ ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 

مقاله مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان/ طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

مقاله مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان/ آسانسورها و پله های برقی

مقاله مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان/ تاسیسات بهداشتی (فایل برای دانلود ندارد)

مقاله مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان/ صرفه جوئی در مصرف انرژی