تمرینهای اتوکد

یکشنبه 15 آبان‌ماه سال 1390

دریافت فایل 

دانشجویان متالورژی سوالهای 2، 7، 9، 10، 16 و 17 را رسم کنند.